‘ಆಶಾ’ಗಳೆಂಬ ‘ಗುಲಾಬಿ’ಗಳು!
ನಾರೀಪಥಕಾಯಕ

‘ಆಶಾ’ಗಳೆಂಬ ‘ಗುಲಾಬಿ’ಗಳು!

"ಅಸಹಾಯಕ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರನ್ನು ‘ಆಶಾ’ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ. ಆದರೆ, ಆಶಾಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ."

9 months ago
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು
ವಿಡಿಯೊ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಫೀಡ್
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು
ವಿಡಿಯೊ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು