‘ಆಶಾ’ಗಳೆಂಬ ‘ಗುಲಾಬಿ’ಗಳು!
ನಾರೀಪಥಕಾಯಕ

‘ಆಶಾ’ಗಳೆಂಬ ‘ಗುಲಾಬಿ’ಗಳು!

"ಅಸಹಾಯಕ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರನ್ನು ‘ಆಶಾ’ಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ. ಆದರೆ, ಆಶಾಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ."

11 months ago
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು
ವಿಡಿಯೊ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು
ಫೀಡ್
ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು
ವಿಡಿಯೊ
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು